ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558            ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายธานนท์ โสภิชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาย นายนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่  2 พฤษภาคม 2558  สำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย(โดยการวิ่ง)และสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พิทักษ์ป่า โดยมี นายธานนท์ โสภิชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ เป็นผู้ดูแลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 29 เมษายน 2558 - 1 พฤษภาคม 2558 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ปฏิบัติงานในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตามแผนการตรวจราชการของ   ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ      
  วันนี้ 25 เมษายน. 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติภารกิจในการเป็นประธานในพิธีเปล่อยกำลังพลใน "ยุทธการพยัคฆ์คำราม" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากอื่นๆในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี)และพื้นที่ข้างเคียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นกรณีเร่งด่วน ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีงาช้างไว้ในครอบครองมาแจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญัญัติงาช้าง พ.ศ.   2558-05-25
 ขอเชิญชวนหน่วยร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม   2558-05-25
 ขอความร่วมมือสนันสนุนทอดผ้าป่าพุทธมณฑล   2558-05-25
 ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดพุทธรังษี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว เนื่องจากประสบภัย   2558-05-25
 ขอให้จัดส่งประเด็นที่ต้องการบูรณาการหรือขอความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง   2558-05-15
 ยกเลิกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ลดอัตราค่าบริการสำหรับบุุคลชาวไทยที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต   2558-05-15
 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   2558-05-15
 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   2558-05-15
 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันไว้เบิกเลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557   2558-05-15
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ   2558-05-15
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 1 [ 20 2557]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤษภาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.87.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,755
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com