ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558            ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จัดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  พระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา ณ บริเวณทุ่งกะบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุทธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆเช่นการปล่อยสัตว์ป่า การมอบพันธุ์สัตว์ป่า(หมูป่า)แก่ราษฎร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสร้างรายได้เสริม คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ปลูกพืชอาหารสัตว์ และทำโป่งเทียม 
 วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุ่ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ปฏิบัติราชการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ในการตรวจนับการมีอยู่จริงของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2557นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2558 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติงานเพื่อตรวจนับการมีอยู่จริงของอาวุธปืน และเครื่องกระสุน ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยการตรวจในครั้งนี้ได้ทำการตรวจหน่วยงานภาคสนาม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๗ 
     
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2558-07-27
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2557   2558-07-24
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้   2558-07-24
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2558-07-24
 ขอส่งสำเนาประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558   2558-07-24
 ให้แจงรายชื่อและตำแหน่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม ArcGIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่1-3   2558-07-24
 การรายงานรายการจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ 2558   2558-07-24
 การอบรมเรื่อง การใช้คู่มือเพื่อค้นหาและออกแบบเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์   2558-07-24
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center: THAC   2558-07-24
 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   2558-07-24
 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   2558-07-24
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 2 [ 8 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.17.74.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 688,295
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com