ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริหาร หรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในช่วงวันพ่อ และวันส่งท้ายปีเก่า คืนความสุขคนไทย ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ เขตห้ามล่าสัตว์่ป่า ปร      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 18 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 18 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 17 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธะานในพิธี
 วันที่ 14 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธะานในโครงการปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ และฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนความสมบูรณ์ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณเชื่อมต่อกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 วันที่ 10 มกราคม 2558 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี และศูนย์ศึกษาวิทยาศาตร์อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๘   2558-01-29
 จัดตั้งสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ   2558-01-29
 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2558-01-29
 การจัดแฟ้มเอกสาร และ Press Release เสนอ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)   2558-01-29
 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   2558-01-29
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2558-01-23
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2558-01-23
 ขอเชิญรวมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ - กองทุนบรรพชา - อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ   2558-01-23
 ขอเชิญรวมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ - กองทุนบรรพชา - อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ   2558-01-23
 ขอส่งหนังสือ "มหาดไทยชวนเที่ยว ๒๕๕๘"   2558-01-23
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 0
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 1 [ 20 2557]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มกราคม 2558
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 มกราคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.144.206.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,582
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com