ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ร่วมกิจกรรม Morning Brief กับผู้อำนวยการส่วนต่างๆ หัวกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฯ และปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม รับฟังโอวาท และน้อมส่งผู้อำนวยการสำนักฯ กันอย่างคับคั่งด้วยความปลาบปลื้มยินดี
 วันที่ 23 กันยายน 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี  ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยนายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 
 วันที่ 22 กันยายน 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบฯ2557 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักฯ โดยศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(อุบลราชธานี) เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมฯ  
 วันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 14 ท่าน  ในช่วงเช้าได้มีการมอบของที่ระลึกโดยนายชาญชัย งามเจริญ      ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9เป็นประธานในการมอบ  และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต
 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานและร่วมประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ(เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเสียดจะเอิง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 2556-10-08
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556-10-08
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   2557-09-24
 ซ้อมความเข้าใจการรายงานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินและขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง   2557-09-24
 ซ้อมความเข้าใจการรายงานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินและขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง   2557-09-24
 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส.0901.201/ ว9053 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 1.กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้ากฐินเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม คำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2557 2.สถาบันบัณฑิตพัมนาบร   2557-09-24
 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส.0901.201/ ว9053 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 1.กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้ากฐินเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม คำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2557 2.สถาบันบัณฑิตพัมนาบร   2557-09-24
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53   2557-09-24
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53   2557-09-24
 ประกาศผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   2557-09-24
 ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล " 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"   2557-09-24
 ขอเชิญขวนพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลสาขาสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558   2557-09-24
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
 
 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิงปฏิบัติ "ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงานภาคสนาม" 2557-10-02
 ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 1-5 2557-07-26
 ตัวอย่างผลงานปรับชำนาญการเรื่องที่ 3 แนวคิดในการพัฒนา 2557-07-26
 ตัวอย่างผลงานปรับชำนาญการเรื่องที่ 2 2557-07-26
 ตัวอย่างผลงานปรับชำนาญการเรื่องที่ 1 2557-07-26
 งานนำเสนอผู้ตรวจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สบอ.9 2557-07-26
 ข้อมูล slide ผอ.วิชิต 2557-05-27
 แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต 2556-11-26
 ข้อตกลงในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2556-02-26
 คู่มือระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ 2556-02-26
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 0
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 2 [ 29 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
00009 พนักงานราชการ จักรี สารักษ์ 0
00008 อยากรู้ว่า การซื้อขายเสาบ้านไม้พะยูง มีความผิดมั้ยคะ ??? ตอบด่วนค่ะ praphapra lakthong 3 [ 31 2557]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
ตุลาคม 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.227.89.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 475,868
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com