ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
 
 วันที่ 11 มกราคม 2559 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธะานในพิธีปล่อยกำลังพลในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ประจำปี 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ณ สนามหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 วันที่ 11 มกราคม 2559 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทส.สัมพันธ์อีสานใต้ ประจำปี 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ มุกดาหาร ณ สนามเอนกประสงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
วันที่ 14 มกราคม 2559นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมกิจกรรมปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2558 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมประชาสำพันธ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และร่วมเสวนาการทวงพื้นป่าในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักบริหารบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  และร่วมพิธีเปิดเนื่องในงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2559 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านด่าน และสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ บริเวณบ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 6 ไร่

 
ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 17 มกราคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันพ่อขุนรามคำแพงมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จัดการฝึกอบรม โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)โดยทำพิธีเปิด วันอังคารทึ่ 15 ธ.ค. 58 เวลา11.00 น. ที่บ้านทรายไหลแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู  ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ผู้เป็นเกียรติร่วมพิธี ประกอบด้วยนายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายก อบต.นาอุดม สารวัตรใหญ่ สภ.นาอุดม กกล.รส.จว.มห. ผอ.โรงเรียนทรายไหลแล้ง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายธานนท์ โสภิชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา   คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมตามประเพณีเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ของข้าราชการ 1 ท่าน ลูกจ้างประจำ 3 ท่าน และพนักงานราชการ 14 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่่าน โดยมีพิธีมอบของที่ระลึกและพิธีผูกแขนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาศนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดการเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้าขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร 2559-02-05
 ประกาศแต่งตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 2559-01-15
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อกำหนดสถานที่และวิธีการรับแจ้งคำขอรับใบอนุญาต หรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า เพิ่มเติม 2558-11-06
 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองนำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ดดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2558-11-06
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 2558-10-26
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาตการค้าและการพักใช้หรือพิกถอนให้ค้างาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-10-22
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2558-07-27
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ตอบขอหารือกรณีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการจ่ายค่าแรงงานจากงบลงทุน   2559-02-04
 โครงการคัดเลือก " เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2558   2559-02-04
 แผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) แผนงาน/โครงการที่สำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559   2559-02-02
 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับบริการความรู้ด้านจัดซื้อจัดจ้างและตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง Facebook   2559-02-02
 ชอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559   2559-02-02
 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปกิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมปนะมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21 ) พ.ศ. 2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา   2559-02-02
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25540   2559-02-02
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบอรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559   2559-02-02
 การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่ประกาศเกียรติคุณในสาขาบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างประเทศ   2559-02-02
 ขอรับทราบความต้องการงานวิจัยและปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม   2559-02-02
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

  

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00027 สมัครงานด้าน gis จิสสวู 0
00026 สอบถามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ TOR prolek 0
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 3 [ 4 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กุมภาพันธ์ 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.63.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,179
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com