ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยส่วนอนุรักสัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส่วนจัดการต้นน้ำ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการและวางพานพุ่มดอกไม้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมงานปล่อยขบวนพาเหรดจักรยาน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานเทศการชมปรากฎการณ์กุ้งเดินขวน ณ แก่งลำดวน ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปล่อยขบวนพาเหรดฯ  และในช่วงเย็นได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 วันที่  12  สิงหาคม 2557 นายประวัติ ทานะมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82 พรรษา  12  สิงหาคม  2557 โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี
 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมงานพิธีปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านโนนแคน ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าราชการทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ เข้าร่วมงานอย่างคับคั้ง
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร 
       สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือประกาศ
 
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 2556-10-08
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556-10-08
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวร - ตรวจเวรยาม ประจำเดือนกันยายน 2557   2557-08-29
 กำหนดการเปิดตัว (Kick off) โตรงการหนึ่งหน่วยพิทักษือุทยานแห่งชาติ สืบสานนำไม้พะยูงคืนถิ่น อีสานตอนล่าง เฉลิมพระเกียรติฯจากวันแม่ ถึงวันพ่อ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   2557-08-29
 รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557   2557-08-29
 พนักงานราชการประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติงาน   2557-08-29
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. สำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.201/ว 7938 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2. หนังสืสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส.0901.201/ว7939 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ   2557-08-29
 ขอรับการสงเคราะห์กรณีเจ้าหน้าที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย   2557-08-29
 ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล หัวเมืองแก้ว พี่ชายนายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถึงแก่กรรม   2557-08-29
 กำหนดการผู้บริหารร่วมกิจกรรมประชุมสร้างสรรค์ยามเช้า : Morning Brief ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   2557-08-29
 การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557   2557-08-29
 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2557   2557-08-21
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 2 [ 29 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
00009 พนักงานราชการ จักรี สารักษ์ 0
00008 อยากรู้ว่า การซื้อขายเสาบ้านไม้พะยูง มีความผิดมั้ยคะ ??? ตอบด่วนค่ะ praphapra lakthong 3 [ 31 2557]
00007 VDO อบรม GIS ที่ชะอำ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ไพฑูรย์ ระมาตทอง 1 [ 22 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.242.18.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 446,536
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com