ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2557 นายชาญชัย งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายอดิศร นุชดำรงค์ ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1และ2  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่  3  มิถุนายน  2557  นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มาตรวจเยี่ยมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมรับนโยบาย และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และพนักงาน สบอ.9 ร่วมต้อนรับ   
 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม  2557 นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.) ปฏิบัติภารกิจในการตรวจติดตามและตรวจสอบการกำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ  โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.6  หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และพนักงานในสังกัดร่วมต้อนรับ
 วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม  2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายชาญชัย  งามเจริญ    ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร 
       สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือประกาศ
 
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 2556-10-08
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556-10-08
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ 2556 - 2560 2556-09-30
 เรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 63 อัตรา ตั้งแต่ลำดับที่ 42 ถึง 104 โดย ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2556 2556-09-26
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2557   2557-07-22
 กำหนดเลขที่หนังสืออออกของหน่ยงานในสังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เพิ่มเติม   2557-07-22
 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2557-07-22
 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   2557-07-22
 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดประตูเข้า - ออก ด้านหลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธ์พืช   2557-07-22
 กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมป่า เพิ่มเติม   2557-07-22
 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน   2557-07-22
 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสมมัญ ประเภทบริหารระดับสูง   2557-07-22
 การฝึกอบรมฟลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)   2557-07-22
 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ.2557   2557-07-22
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 1 [ 7 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 2 [ 29 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
00009 พนักงานราชการ จักรี สารักษ์ 0
00008 อยากรู้ว่า การซื้อขายเสาบ้านไม้พะยูง มีความผิดมั้ยคะ ??? ตอบด่วนค่ะ praphapra lakthong 3 [ 31 2557]
00007 VDO อบรม GIS ที่ชะอำ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ไพฑูรย์ ระมาตทอง 1 [ 22 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.73.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 428,875
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com