ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 14 ท่าน  ในช่วงเช้าได้มีการมอบของที่ระลึกโดยนายชาญชัย งามเจริญ      ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9เป็นประธานในการมอบ  และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต
 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานและร่วมประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ(เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเสียดจะเอิง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยส่วนอนุรักสัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส่วนจัดการต้นน้ำ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการและวางพานพุ่มดอกไม้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมงานปล่อยขบวนพาเหรดจักรยาน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานเทศการชมปรากฎการณ์กุ้งเดินขวน ณ แก่งลำดวน ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปล่อยขบวนพาเหรดฯ  และในช่วงเย็นได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 วันที่  12  สิงหาคม 2557 นายประวัติ ทานะมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82 พรรษา  12  สิงหาคม  2557 โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร 
       สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือประกาศ
 
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 2556-10-08
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556-10-08
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   2557-09-15
 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ   2557-09-15
 ขออนุมัติหลัการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน เพิ่มเติ่ม   2557-09-15
 ขอชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยาน่งชาติ สตว์ป่าและพันธุ์พื ครบรอบ 12 ปี   2557-09-12
 การกำหนดอัตราค่าบริการสำหับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 31 แห่ง   2557-09-12
 ขอคามร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช   2557-09-12
 รูปแบบหน่วยงานขอผู้รับหนังสือเวียนของกรอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์   2557-09-12
 ขอส่งคู่มือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายากแผ่ดินไหว 2557   2557-09-12
 ขส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยกรรรมชาติแะสิงแวดล้อม ี่ ทส 02015/ว 1872 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 1 สำเนาหนังสือกรมการข้าว ที่ ก 2601/ว0375 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประเจำปี 2557 2.หนังสือม   2557-09-12
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.หนังสือสำนักบริหารงานกลางที่ ทส 0901.304/ว8735 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ กห 0221/ 858 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงกลาโหม   2557-09-12
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 2 [ 29 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
00009 พนักงานราชการ จักรี สารักษ์ 0
00008 อยากรู้ว่า การซื้อขายเสาบ้านไม้พะยูง มีความผิดมั้ยคะ ??? ตอบด่วนค่ะ praphapra lakthong 3 [ 31 2557]
00007 VDO อบรม GIS ที่ชะอำ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ไพฑูรย์ ระมาตทอง 1 [ 22 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กันยานยน 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.2.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 461,871
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com