ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประมาณ (รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)            ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30น. นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดมนต์สืบต่อชะตา ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง พิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราาชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทั้ง 3 พิธี
 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและปลูกต้นไม้เนื่องในงาน"70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะประชาชน รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 เต้นท์ ระยะทาง 300 เมตร ซึ่งในครั้งนี้มีศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร  ส่วนจัดการต้นน้ำ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านปุาไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ และสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน เป็นตัวแทนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมจัดนิทรรศการกับ มทบ. 22 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำเขต 11, สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 และทสจ.อุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เช่น การจำลองโมเดลฝายต้นน้ำ, การจัดทำแปลงสาธิตระบบนเกษตร, การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้วงษ์ยางและพันธุ์พืชหายากตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ, การแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำ, การผลิตน้ำประปาและแจ้งเตือนภัยพิบัติ, การผลิตน้ำดื่มจากการขุดเจาะบ่อบาดาล และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 
ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 17 มกราคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันพ่อขุนรามคำแพงมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประมาณ (รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) 2559-06-24
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) 2559-06-16
 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) 2559-06-06
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัยัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 2559-06-06
 ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน บริเวณพื้นที่บนเกาะ ชายหาด และแนวปะการังรอบเกาะตาชัยยกเว้นบริเวณแหล่งดำน้ำลึก 2 แห่ง เป็นการชั่วคราว 2559-06-02
 แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 2559-05-16
 เปลี่ยนชื่อโครงการประราชดำริ 2559-04-29
 มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน/ รองประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ตามแปนปฎิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย 2559-04-22
 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 2559-04-22
 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙) 2559-04-05
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 หลักเกณฑ์การขออมุมัติการใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ   2559-10-21
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง " บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559 2. เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 3. เรื่อง การพิ   2559-10-21
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต   2559-10-21
 แนวทางปฎิบัติกรณีเลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุบุคคลในครอบครัว   2559-10-21
 แนวทางปฎิบัติกรณีเลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุบุคคลในครอบครัว   2559-10-21
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง หนังสือกรมอส เรื่องสำเนาคำสังกระรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. หนังสือสำนักบริหารงานกลาง เรื่อง รัลสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี   2559-10-20
 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2559   2559-10-20
 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   2559-10-20
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   2559-10-20
 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   2559-10-19
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

  

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00028 โหลด แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง bow 0
00027 สมัครงานด้าน gis จิสสวู 0
00026 สอบถามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ TOR prolek 0
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 3 [ 4 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.205.210.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 964,000
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com