หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ได้รับฟังบรรยายสรุปและรับการต้อนรับ ณ สวนสัตย์อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในการนี้นายธานนท์ โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
    วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1         ด้านความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า  โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่หัวหน้าคณะคณะผู้แทนประเทศไทย และ Dr.Keo Omalis Director of Department of wildlife and Boidiversity ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผุ้แทนประเทศกัมพูชา ในการประชุมฯในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดยนายธานนท์   โสภิตชา      นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุม ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี      นายธานนท์ โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ช่วงที่ 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ช่วงที่ 2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และช่วงที่ 3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สนามหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ปรหะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-12-16
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ปรหะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-12-16
 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   2557-12-16
 ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี   2557-12-16
 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมและสัมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   2557-12-16
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว   2557-12-16
 แผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-12-16
 ขอเชิญส่งบุคคลกรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3   2557-12-16
 การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง   2557-12-16
 การจัดงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   2557-12-16
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 0
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 1 [ 20 2557]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
ธันวาคม 2557
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ธันวาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.22.59.252
คุณเข้าชมลำดับที่ 545,386
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com