ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา            ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา            ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เกี่ยวกับ พรบ งาช้าง      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานวิชาการ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ สวนรุกขชาติดงบังอี่ สถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านตำบลนาอุดม ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ3 บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายชำนาญ ชื้นตา นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธะานในพิธี
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ
 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ปฏิบัติงานในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตามแผนการตรวจราชการของ   ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ
 วันที่ 18 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 18 มกราคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 พนักงานราชการเสียชีวิต   2558-03-02
 ขอให้ข้าราชการส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมรูปถ่าย มาใหม่   2558-03-02
 รายงานผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา   2558-03-02
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การพิาจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์และแปบบพอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   2558-03-02
 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   2558-03-02
 การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   2558-03-02
 ขอส่งสำเนาหนัง สือ ทอดผ้าป่าสมมัคคี ณ วัดอัมพวันอเมริกา   2558-02-23
 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘)   2558-02-23
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๖   2558-02-23
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๖   2558-02-23
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 0
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 1 [ 20 2557]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 มีนาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.255.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 595,415
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com