หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ร่วมโครงการ"สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีนิรทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันนี้ 4 พ.ย.57 เวลา 15.00 น. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (Big Cleaning Day) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินโครงการฯ พร้อมกับส่วนกลาง และจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอ , อปท.ทุกแห่ง , บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมทุกพื้นที่
         วันที่ 23 ตุลาคม 2557นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผอ.ส่วน หน.กลุ่มงาน หน.ศูนย์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ  บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเดิม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ร่วมกิจกรรม Morning Brief กับผู้อำนวยการส่วนต่างๆ หัวกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฯ และปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม รับฟังโอวาท และน้อมส่งผู้อำนวยการสำนักฯ กันอย่างคับคั่งด้วยความปลาบปลื้มยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
 ขอส่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 2557-08-07
 ห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ในช่วงวิกฤตการณ์ไม้ฟพะยูง 2557-05-08
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดวัน สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 2557-05-07
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (THAI Forest Ecological Research Network, T-FERN) ครั้งที่ ๔   2557-11-24
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร 2. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งวนศาสตร์ประเพณี - สวนศรีนครเขื่อนขันธ์   2557-11-24
 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิ้เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-11-24
 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิ้เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-11-24
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-11-24
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2557-11-24
 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2557-11-24
 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2557-11-24
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข   2557-11-24
 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ   2557-11-24
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 0
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 1 [ 20 2557]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.226.147.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 524,832
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com