กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน271 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2557            เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 11 เมษายน 2557 เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ดำหัว ขอพรจาก นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์ และผู้อาวุโส
        วันที่ 6 เมษายน 2557 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557” โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 วันที่  21  มีนาคม  2557  นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะ  ตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ  และมอบถุงยังชีพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ในการนี้นายชาญชัย  งามเจริญ       ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ   ผาแต้มได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยมีข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมให้การต้อนรับ   ณ  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี
 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  พร้อมด้วยนายธานนท์  โสภิตชา  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  กล่าวให้โอวาสแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  ในพิธีกล่าวคำสัตย์-ปฏิญาณตน  และดื่มน้ำสาบาน  โดยมีผู้นำชุมชน  ข้าราชการ  ประชาชน  ในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน  และในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของงานการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์อุทยานที่  กน.2 (ตาดโตน)  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร 
       สารคดี พระเมตตาดั่งสายธาร ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือประกาศ
 
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2556-11-22
 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2556-11-22
 แผนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 2556-10-18
 การตรวจสอบการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556-10-18
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 2556-10-08
 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556-10-08
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ 2556 - 2560 2556-09-30
 เรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 63 อัตรา ตั้งแต่ลำดับที่ 42 ถึง 104 โดย ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2556 2556-09-26
 ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการเข้าไปดำเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 2556-08-19
 ขอความร่วมมือในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลน 2556-07-24
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   2557-03-25
 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนัก ก.พ. ที่นร 1011/ว ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่ นร 1011/ว3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย   2557-03-25
 การแก้ไขปัญหาไฟป่าแลหมอกควันปี ๒๕๕๗   2557-03-25
 การตั้งชื่อสวนรุกขชาติ   2557-03-25
 โครงการน้อมใจถงวาย ๖ ล้านกล้า ฟื้นฟูอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลฃดภาวะโลกร้อน   2557-03-25
 โครงการน้อมใจถงวาย ๖ ล้านกล้า ฟื้นฟูอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลฃดภาวะโลกร้อน   2557-03-25
 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   2557-03-25
 ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่านก๊ซธรรมชาติ   2557-03-25
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายวัชระ รวยสำราญ สามีนางวนิดา รวยสำราญ   2557-03-12
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณมหาเทพกิตติมุณี (สมเกียรติ สมกิตติ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน   2557-03-12
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 0 [ 2 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 1 [ 10 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
00010 ช่วยตอบคำถามหน่อย praphapra lakthong 0
00009 พนักงานราชการ จักรี สารักษ์ 0
00008 อยากรู้ว่า การซื้อขายเสาบ้านไม้พะยูง มีความผิดมั้ยคะ ??? ตอบด่วนค่ะ praphapra lakthong 3 [ 31 2557]
00007 VDO อบรม GIS ที่ชะอำ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ไพฑูรย์ ระมาตทอง 1 [ 22 2555]
00006 สอบพนักงานราชการ คนคับแค้น 10 [ 3 2556]
00005 อยากปลูกต้นพะยูง คนรักป่า 1 [ 15 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 เมษายน 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.204.64.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 379,814
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com