ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน)            ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
Untitled Document

วิสัยทัศน์

“ระบบนิเวศหลากหลาย ทุกภาคส่วนร่วมใจ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืน”

วัฒนธรรมองค์กร

“สามัคคี พิทักษ์ไพร เป็นมิตร จริงใจ เคารพไหว้ อาวุโส”

ค่านิยมองค์กร

“ร่วมใจทำงาน บนฐานข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ คู่คุณธรรม”

พันธกิจ

1.ปกป้อง ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลตามธรรมชาติ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงาน ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่กลยุทธ์หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ได้มีกลยุทธ์หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้สมบูรณ์และมีความสมดุลตามธรรมชาติ
2.ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ
3.ควบคุม กำกับ และดูแลป้องกัน การบุกรุกทำลายป่าไม้และการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายอื่นๆ
4.ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
5.จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการพื้นที่ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ลำธาร งานจัดการไฟป่า และการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่อนุรักษ์
7.สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยานยน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.54.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,096,888
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com