ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน)            ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  การทบทวนนโยบายการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคคลากรของเอกชนที่เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย     2560-09-15
  ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำ     2560-09-15
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์     2560-09-15
  ขอส่งสำเนาหนังสือ หนังสื่อกรมบุญชีกลาง 1. เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกร     2560-09-15
  ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา     2560-09-15
  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมา     2560-09-15
  การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย     2560-09-15
  ขอให้ตรวจสอบการเบิก - ยืม ครุภัณฑ์     2560-09-15
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย     2560-09-15
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เทศกาลชมปรากฎการณ์กุ้งเดินขวน ณ แก่งลำดวน ประจำปี 2560     2560-09-15
  แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่     2560-09-15
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพราะชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีพุ     2560-09-15
  แนวทางปฏิบัติในการขอนุมัติตัวบุคคล อนุมัติปรับแผนงบประมาณ และอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่าย     2560-09-15
  สรุปส่าระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ครั้งที่ 6/ 256     2560-09-15
  ขอให้คำนวนค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559     2560-09-15
  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ครั้ง 4/2560 แ     2560-09-15
  การแบ่งมอบภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     2560-09-15
  สรุปรายงานการประชุมแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครง     2560-09-15
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานงานประจำปี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)     2560-09-15
  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     2560-09-15
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์     2560-09-15
  ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อโครงการทำบุญสร้าง ปลูกโลกดีงาม     2560-09-15
  การดำเนินคดีแพ่ง คดีหมายเลขที่ พ. 954/2557     2560-09-15
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคระกรรมการและคณะอนุกรรมการทีมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย     2560-09-15
  กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา บางส่วนในท้องที่ตำบลจริม ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต อ     2560-09-15
  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม     2560-09-15
  ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทนและการแพทย์ทางเลือก     2560-09-15
  การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2-3 ของสภานิติบัญญัติแห่ง     2560-09-15
  ขอส่งสำเนาหนังสือ หนังสือกรุงเทพมหากนครเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐิน 2. หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร     2560-09-15
  กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560     2560-09-15

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยานยน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.54.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,096,894
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com