ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
        วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  นายเริงชัย  ประยูรเวช          รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ    สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช            นายณรงค์  มหรรณพ  ผู้อำนยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนายอลิส  เอี่ยมชม  บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า  เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง  โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และคณะ และ ทสจ.ศรีสะเกษ  ร่วมต้อนรับ
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ช่วงเช้านายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 9 และคณะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม และช่วงบ่าย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม วนอุทยานดงบังอี่ และหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 9 เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และคณะ เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และงานเลี้ยง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้เข้าร่วมเสวนาในโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดป่าบ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
วันที่  15  พฤศจิกายน  2555  นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์  ประธานอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะ   นายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายชาญชัย   งามเจริญ            ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักฯ    ทสจ.อุบลราชธานี  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานี  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมหารือ   กรณี  การทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดไม้และขนส่งไม้ออกนอก       ราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มงานฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคณะ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
      วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการราชดำริ  ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  หน.กลุ่มงานกฎหมาย  ข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  โดยฯพณฯพลเอกวิจิตร  กุลวณิชย์  องคมนตรี  ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี ดร.อุษณากร  อมาตยกุล  ประธานมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา  เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผอ.ส่วน หน.กลุ่มงาน หน.ศูนย์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  
 วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายวิชิต   จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการราชดำริ ได้ปฏิบัติราชการในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางและการทำความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ให้เป็นทิศทางและแนวทางเดียวกันหน่วยของงานภาคสนามในสังกัด ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการตรวจเข้าร่วม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ต่อไป
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กันยานยน 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.175.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 465,555
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com