ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.6/2437
ขอส่งแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.4/2415
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า โครงการ1ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)    

 L  ทส 0919.1/2319
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม-ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.4/1989
แจ้งผลการตรวจติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ และ ๒ โครงการ ปตท.สผ.    

 L  ทส 0919.1/1641
โครงการปืนสวัสดิการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/1532
การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐    

 L  ทส 0919.5/1352
การจัดสรรเงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    

 L  ทส 0919/1457
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/862
1. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 2.ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 3.อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 4.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและคณะกรรมการ    

 L  ทส0919.1/928
ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/759
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง    

 L  ทส 0919.6/390
ขอให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.1/480
รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)    

 L  ทส 0919.5/325
รายงานข้อมูลราษฎรที่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1/329
รายงานผลความคีบหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖    

 L  ทส 0919.3/226
ขอให้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในระบบงานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและการจัดการไฟป่า    

 L  ทส 0919.3/257
รายงานผลการประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินหาพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1/44_
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัีตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/96
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร    

 L  ทส 0919.1/59
การคัดเลือกเพือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.4/9169
การจ่ายค่าชดเชยการปลูกสร้างและบำรุงรักษาสวนป่า กรณีหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สวนป่าของกรมป่าไม้    

 L  ทส 0919.1/8829
อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/8686
รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/8604
ขอให้ดูแลสถานที่ราชการ    

 L  ทส 0919.1/8432
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 56 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ