ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส0919.6/4175
ขอรับสัตว์ป่าของกลาง    

 L  ทส_0919.1/4240
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส_0919.1/3955
ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๖ เดือน (ตค.๕๕ - ๓๑ ม.๕. ๕๖)    

 L  ทส_0919.14/3913
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕    

 L  ทส0919.1/3925_
หลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่วนราชการ    

 L  ทส_0919.1/3846
ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖    

 L  ทส0919.14/3860_
ความก้าวหน้าและแนวทางดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕    

 L  ทส_0909.1/3419
การตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕    

 L  ทส0919.1/3420_
แนวทางและระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าฯ    

 L  ทส_0919.1/3377
ขอส่งเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่มที่ ๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/3359
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.ศ ๒๕๕๗    

 L  ทส_0919.1/3319
ให้ข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมหลัดศสูตร แผนจัดการภัยพิบัติโครงการศูนย์ข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิับัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส0919.1/3311_
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส0919.1/3256_
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส0919.1/3256_
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 L  ทส0919.1/3162_
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง    

 L  ทส0919.4/2658_
ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ปลุกป่าและดำเนินงานโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน    

 L  ทส0919.6/2829_
รายงานสถานการณ์กรณ๊ชาวบ้านพบปาระวางระเบิดที่บริเวณภูผาผึ้ง    

 L  ทส_0919.5/2592
ขอส่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส0919.8/2766_
ขอจัดส่งนามานุกรม ข้อมูลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย    

 L  ทส_0919.1/2594
ส่งร่างรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของระดับกระทรวง (มิติภานนอก) ตามกรอบผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส0919.1/2379_
การเสนอหนังสือราชการ    

 L  ทส_0919.7/2609
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน    

 L  ทส0919.4/2353_
การดำนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    

 L  ทส0919.1/2188_
ขอความร่วมมือจัดทำประด็นคำถาม - คำตอบ สำหรับการเตรียมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 53 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ