ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/6220
การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบลงทุน)    

 L  ทส 0919.1/6273
การรายงานแผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๖ (แบบ อส.๓๐๑)    

 L  ทส 0919.1/6276
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.5/6045
รายงานข้อมูลราษฎรที่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1/6162
รายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๖)    

 L  ทส 0919.12/5991
จัดตั้งศูนย์แก้ไขวิกฤติการณ์ ภัยพิบัติ และอุบัติภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนหน้า    

 L  ทส 0919.3/5484_
ข้อเสนอแนะจาการตรวจราชการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส 0919.12/5585_
รถยนต์ราชการที่ใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนอำนวยการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.14/5632
การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท    

 L  ทส0919.1/5704
ให้ข้าราชการแหละพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.3/5666
รายงานผลการส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖    

 L  ทส 0919.1/5822
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.5/5368
บัตรทองท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.14/5166
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับแผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (๒๕ ลุ่มน้ำ)    

 L  ทส0919.4/5113_
การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน    

 L  ทส 0919.202/5093_
จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการพิเศษด้านคดีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.1/5048_
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)    

 L  ทส0919.1/5048_
รายงานยผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.1/4822
สรุปผลการดำเนินงานตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e - Project TrackinQ System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖    

 L  ทส0919.1/4763_
สรุปผลการประชุมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย" (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ )    

 L  ทส0919.1/4459_
ปฏิทินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส0919.6/4422_
รายงานสถานการณ์กรณีชาวบ้านพบการวางระเบิดที่บริเวณภูผาผึ้ง    

 L  ทส 0919.1/4387
ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542    

 L  ทส0919.6/4175
ขอรับสัตว์ป่าของกลาง    

 L  ทส_0919.1/4240
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 54 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ