ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/8686
รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/8604
ขอให้ดูแลสถานที่ราชการ    

 L  ทส 0919.1/8432
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/8267
ขอขอบคุณ    

 L  ทส 0919.1/8329
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จัดสรรสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (CS)    

 L  ทส 0919.1/8339
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/7855
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน    

 L  ทส 0919.1/8105
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    

 L  ทส 0919.1/8106
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.5/7776
แนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น    

 L  ทส 0919.1/8056
การจัดทำคำของบประมาณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว    

 L  ทส 0919.1/7892
การดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖    

 L  ทส 0919.1/7804
แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/7479
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.1/7423
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการอภิปรายรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของสุฒิสภา    

 L  ทส 0919.1/7427
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการอภิปรายรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของวุฒิสภา    

 L  ทส 0919.1/7428
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.1/6969
สรุปผลการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.1/6959
ส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2556    

 L  ทส 0919.1/6858
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๖    

 L  ทส 0919.1/6852
การเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน    

 L  ทส 0919.1/6852
การเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน    

 L  ทส 0919.1/6373
รายงานผลการตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลนสชธานี)    

 L  ทส 0919.1/6853_
รายงานผลการตรวจราชการตรมแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักพื้นที่อนุรักษ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ และ สำนักสนองงานพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักบริหาหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)    

 L  ทส 0919.1/6436
เขตตรวจราชการและหน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๖    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 55 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ